Regulamin ogólny Centrum Tenisa Stołowego Wandżi-Sport (dalej CTS W-S)


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług CTS W-S przy ul. Międzyleskiej 4 we Wrocławiu.
2. CTS W-S otwarte jest codziennie:
- w dni powszednie (poniedziałek – piątek) 08.30 – 22.30
- w sobotę i niedzielę 09.00 – 22.00
- CTS W-S zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu w przypadku braku rezerwacji na dane godziny.
3. Klienci CTS W-S mogą dokonywać rezerwacji:
- on-line na stronie internetowej www.wandzi-sport.pl
- telefonicznie dzwoniąc na nr tel. +48 535 431 646
- osobiście w recepcji
Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego
4. Rezerwację można odwołać najpóźniej na 3 godz. przed rozpoczęciem zajęć, a rezerwacje poranne do godz. 20.00 dnia poprzedniego.
- Klienci, którzy nie odwołają rezerwacji w wyznaczonym terminie, zobligowani są do poniesienia kosztów wynajęcia stołu według obowiązującego cennika.
- Klient, który dwukrotnie nie odwoła swojej rezerwacji i nie poniesie w/w kosztów, zostanie pozbawiony możliwości rezerwacji stołów.
5. Zakup biletów wstępu lub karnetów odbywa się w recepcji, odpłatność za korzystanie z oferty CTS W-S reguluje Cennik lub regulamin poszczególnych promocji.
- Karnet ma charakter imienny i może być używany tylko przez jej właściciela. Uprawnienia płynące z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji karnet zostaje unieważniony bez zwrotu poniesionych kosztów. Na prośbę pracownika CTS W-S Klient ma obowiązek okazać dokument potwierdzający tożsamość.
- Karnet wystawiony na dany okres (od-do) musi być wykorzystany w podanych ramach czasowych. Nie ma możliwości jego przedłużenia, niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej Klienta.
6. Szafki w szatniach CTS W-S zamykane są na klucz, wydawanie klucza do szafki następuje zdeponowaniu w recepcji kaucji w wysokości 10zł.
7. W przypadku zagubienia bądź uszkodzenia kluczyka do szafki Klient zostanie obciążone karą w kwocie 40zł, wynikającą z kosztów wymiany zamka.
8. CTS W-S nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów na terenie obiektu, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
- pozostawienie w szatni obuwia i okryć zewnętrznych
- założenie właściwego stroju sportowego oraz obuwia zmiennego o jasnej podeszwie lub podeszwie typu non-marking, przeznaczonego do sportów halowych i nie pozostawiającego śladów na podłodze. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia, obsługa CTS W-S ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z hali bez prawa do zwrotu kosztów za wykupione usługi
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie hali
- utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu
10. Na terenie CTS W-S zabrania się:
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i innych środków o podobnym działaniu, a także wstępu do CTS W-S pod ich wpływem
- palenia tytoniu
- wprowadzania zwierząt
- handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam bez zgody kadry kierowniczej CTS W-S
- wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych opakowaniach
- żucia gumy podczas grania
- wprowadzania i pozostawiania rowerów
11. Za zniszczenie mienia CTS W-S spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Klienta, Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową. W przypadku zniszczeń spowodowanych przez osoby niepełnoletnie, odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
12. Klient korzystając z oferty CTS W-S oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzysta z usług będących w ofercie CTS W-S na własną odpowiedzialność. Osoba chcąca korzystać z oferty CTS W-S powinna wcześniej zasięgnąć opinii lekarza o stanie swojego zdrowia.
13. CTS W-S nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z obiektu i oferty CTS W-S.
14. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13, poz.883 z pzm), każdy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do personalizacji Bazy Klientów CTS W-S oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęć, filmów itp.) w celach marketingowych. Wykorzystywanie materiałów CTS W-S przez osoby trzecie jest zabronione.
15. Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie a także zmian cen, godzin otwarcia, harmonogramów zajęć. Wszelkie zmiany będą dostępne w recepcji CTS W-S oraz na stronie internetowej www.wandzi-sport.pl

16. Ochrona danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informujmy, iż:
16.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wandzi Sport  z siedzibą we Wrocławiu (50-514), przy ul. Międzyleskiej 4, kontakt: biuro@wandzi-sport.pl
16.2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów, zleceń, rezerwacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
16.3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz zewnętrzne biuro rachunkowe,
16.4 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
16.5 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
16.6 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
16.7 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umów, zleceń, rezerwacji.

 

25 maja 2018 roku mocy prawnej nabrało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Z tego powodu potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które udostępniasz w ramach korzystania z naszych usług. Poniżej znajdziesz szczegóły na ten temat. W przypadku braku zgody korzystanie z funkcji strony będzie niemożliwe.